Cipolwg ar feini prawf

Mae’n bwysig bod prosesau asesu mewnol a phrosesau safoni allanol yn ddull gwrthrychol, teg a dibynadwy o fesur cyflawniad ymgeiswyr a chanolfannau. I’r diben hwn, dylai ymgeiswyr Celf a Dylunio TAG a TGAU gael eu marcio ar sail y graddau y maent wedi bodloni pob un o’r Amcanion Asesu a nodir ym mhob cymhwyster. O ganlyniad, rydym yn argymell y dylid defnyddio Rhestr Wirio Disgybl-gyfeillgar a Chynlluniau Marcio CBAC wrth asesu gwaith yn fewnol.

Mae’r dogfennau hyn ar gael i’w llwytho i lawr yma ac o wefan CBAC. Gallant gynorthwyo’r broses asesu drwy’ch helpu i ddeall y meini prawf a pharu’r disgrifiadau yn y cynllun marcio â pherfformiad eich disgybl ym mhob AA. Unwaith y penderfynir ar y blwch neu’r band cywir yn y Cynllun Marcio gallwch benderfynu a yw’r sgôr yn uchel, yn ganolig neu’n isel o fewn y band hwnnw ac adio marc pob Amcan Asesu er mwyn cael marc cyfanswm. Mae’r fersiwn ‘Rhestr wirio Disgybl-gyfeillgar’ symlach o’r Amcanion Asesu hefyd yn gymorth wrth gyflawni Hunanasesu ac Asesu Cyfoedion Mewnol. Dywedodd athrawon fod y ddogfen hon yn arbennig o ddefnyddiol fel modd o annog ymgeiswyr i ddod yn gyfarwydd â’r meini prawf ar gyfer llwyddo, a’u defnyddio.

CBAC TGAU Cynlluniau Marcio

TGAU Cynlluniau Marcio

CBAC TGAU Rhestr Wirio Amcanion Asesu i Fyfyrwyr

TGAU AA Rhestr Wirio

CBAC TGAU Cynnwys a Awgrymir

TGAU Cynnwys a Awgrymir

CBAC UG/Safon Uwch Cynlluniau Marcio

UG/Safon Uwch Cynlluniau Marcio

CBAC UG/Safon Uwch Rhestr Wirio Amcanion Asesu

UG/Safon Uwch AA Rhestr Wirio

CBAC UG/Safon Uwch Cynnwys a Awgrymir

UG/Safon Uwch Cynnwys a Awgrymir